Pogoji Uporabe

1. OPIS

DINE d.o.o. je razvil platformo za posredovanje oglaševanja, ki je dostopna na spletni strani https://www.dine.si in je namenjena gostom, ki želijo naročiti storitve zasebnega kuharja, da se povežejo s kuharji, ki ponujajo svoje storitve kot neodvisni ponudniki teh storitev.

Namen teh splošnih pogojev je urediti dostop in pogoje uporabe platforme. Prosimo, da te pogoje pozorno preberete. Razumete in potrjujete, da družba DINE d.o.o. ni stranka v nobeni pogodbi, dogovoru ali kakršnem koli pogodbenem razmerju, sklenjenem med uporabniki njene platforme.

Z registracijo z e-poštnim naslovom potrjujete, da ste prebrali in sprejeli te splošne pogoje uporabe.

2. OPREDELITVE POJMOV

V tem dokumentu so opredeljeni naslednji pojmi:

Pogoji uporabe: V tem primeru so to splošni pogoji uporabe.

Kuhar: Pomeni uporabnika, ki uporablja platformo za ponujanje storitev zasebnega kuharja v zameno za ceno, o kateri se stranki (kuhar in jedec) prosto dogovorita.

Kupec: Uporabnik, ki uporablja platformo za naročanje storitev zasebnega kuharja in na koncu sklene pogodbo s kuharjem, o čemer se stranki dogovorita.

Potrditev rezervacije: Potrditev potrditve: ima pomen, določen v členu 4.2.1 spodaj.

Vsebina, ki jo je razvil uporabnik: Ima pomen, ki je opredeljen v členu 11.2 spodaj.

Račun: Račun: pomeni račun, ki ga je treba ustvariti na platformi, da bi bil uporabnik in da bi lahko dostopal do storitev, ki jih zahtevajo in ponujajo uporabniki na platformi.

Stroški upravljanja Ima pomen, ki je naveden v členu 5.2 spodaj.

Sporočila: Pomeni skupno komunikacijo med kuharjem in gostom prek platforme med postopkom ponudbe pred rezervacijo.

Ponudba: pomeni posebno vsebino ponudbe za zagotavljanje storitev zasebnega kuharja, ki jo kuhar predloži gostu kot odgovor na zahtevo, ki jo je gost prijavil prek platforme; vključuje tako posebno ponudbo menija kot tudi vsa skupna sporočila z gostom v zvezi s ponujeno storitvijo.

Ponudba: pomeni vsebino ponudbe storitev, ki jo kuhar prosto in neodvisno ponudi gostincu kot odgovor na povpraševanje; vključuje tako jedilnik kot sporočila, izmenjana med kuharjem in gostincem.

Profil kuharja: pomeni vse informacije, ki jih je kuhar naložil na platformo v zvezi s svojim uporabniškim profilom, vključno z besedilom in slikami, in bodo vidne v njegovem javnem profilu kuharja in vsakič, ko bo gostinec od kuharja prejel ponudbo.

Platforma: ima pomen, ki je določen v členu 1 zgoraj.

Cena: Cena pomeni vsoto plačila kuharja in stroškov upravljanja in je znesek, ki ga stranka plača prek platforme za potrditev rezervacije.

Rezervacija: ima pomen, določen v členu 4.2.1 spodaj.

Storitev: To pomeni predmet pogodbenega razmerja med kuharjem in gostom, ki temelji na zagotavljanju gastronomske storitve, opredeljene v ponudbi, pod pogoji, ki jih stranki prosto določita.

Spletna stran: To pomeni spletno mesto, do katerega je mogoče dostopati z naslova https://www.dine.si.

Zahtevek: pomeni povpraševanje po storitvi zasebnega kuharja, ki ga potnik odda prek platforme.

DINE: ima pomen, ki je določen v členu 1 zgoraj.

Plačilo kuharja: Pomeni znesek, ki ga kuhar prejme po izvedbi storitve, pri čemer se od cene odštejejo Stroški upravljanja.

Uporabnik: Pomeni vsako osebo, ki je ustvarila račun na platformi

3. REGISTRACIJA NA PLATFORMI IN ODPRTJE RAČUNA

3.1. Pogoji za registracijo na platformi

Platformo lahko uporabljajo samo osebe, starejše od 18 let. Registracija na platformi s strani mladoletnih oseb je strogo prepovedana. Z dostopom, uporabo ali registracijo na platformi potrjujete in jamčite, da ste starejši od 18 let.

3.2. Ustvarjanje računa

Platforma uporabnikom omogoča, da zahtevajo in ponudijo opravljanje storitev zasebnega kuharja s končnim ciljem potrditve rezervacije prek platforme. Za zahtevanje ali ponujanje teh storitev se je treba na Platformi registrirati kot Uporabnik, bodisi kot Kuhar bodisi kot Kupec.

Za registracijo na platformi je treba prebrati in sprejeti te splošne pogoje poslovanja in Pravilnik o zasebnosti.

Z ustvarjanjem računa, ne glede na izbrani način, se strinjate, da boste zagotovili resnične in točne informacije ter da jih boste posodabljali prek svojega profila ali s pošiljanjem

obvestila družbi DINE, da bi zagotovili njihovo ustreznost in točnost za celotno obdobje trajanja pogodbenega razmerja z družbo DINE.

Če se registrirate z uporabo e-pošte, se strinjate, da boste geslo, izbrano med ustvarjanjem računa, ohranili kot skrivnost in ga ne boste posredovali nobeni drugi osebi.

V primeru izgube ali razkritja vašega gesla morate o tem nemudoma obvestiti družbo DINE. Za uporabo vašega računa s strani tretjih oseb ste odgovorni izključno vi, razen če ste družbo DINE izrecno obvestili o izgubi, goljufivi uporabi s strani tretje osebe ali razkritju vašega gesla tretji osebi.

Ne pozabite, da pod svojo identiteto ali pod identiteto tretje osebe ne ustvarite ali uporabljate nobenega dodatnega računa poleg tistega, ki ste ga ustvarili na začetku.3.3.Preverjanje

Družba DINE lahko zaradi preglednosti, izboljšanja verodostojnosti ali preprečevanja ali odkrivanja goljufij vzpostavi sistem za preverjanje dela informacij, ki so navedene v vašem profilu. To se v osnovi nanaša na tiste primere, v katerih vnesete svojo telefonsko številko ali nam predložite osebni dokument.

Potrjujete in se strinjate, da kakršno koli sklicevanje na "potrjene" informacije na platformi ali v storitvah ali katerikoli drug podoben izraz pomeni le, da je uporabnik uspešno opravil postopek preverjanja, ki obstaja na platformi ali v storitvah za zagotavljanje več informacij o uporabniku, s katerim nameravate deliti potovanje. Družba DINE ne more jamčiti za resničnost, zanesljivost ali veljavnost informacij, ki so predmet preverjanja

4. UPORABA STORITEV

4.1. Objava oglasov

4.1.1.Kupec

Če kot kupec izpolnjujete pogoje, določene v teh splošnih pogojih poslovanja, lahko zahtevate storitev prek platforme, tako da vnesete podatke, povezane z želeno storitvijo (datum, lokacija, vrsta jedi itd.), in se registrirate kot uporabnik, preden dokončate registracijo svoje vloge.

Z registracijo svojega Zahtevka boste prejeli e-poštno obvestilo z vašimi kontaktnimi podatki kot Uporabnika in geslom za dostop do Platforme. Po registraciji lahko ustrezno uporabljate platformo, vedno z edinim ciljem, da prek nje rezervirate storitev.

4.1.2. Pax

Kot kuhar lahko, če izpolnjujete spodaj določene pogoje, ponujate storitve zasebnega kuharja DINE, ki registrirajo zahtevo na vašem območju.

Na povpraševanje se lahko s svojo ponudbo odzovete le, če izpolnjujete vse spodaj navedene pogoje:

 • (i) ste polnoletni.
 • (ii) imate poklicne izkušnje na področju gastronomije kot kuhar.
 • (iii) obvladate zakonske predpise o ravnanju z živili, higieni in sanitarnih pogojih ter imate zato ustrezna dovoljenja.
 • (iv) izpolnjujete zakonske zahteve, ki jih zahteva veljavna lokalna delovna zakonodaja, bodisi kot trgovsko podjetje bodisi kot samozaposleni delavec.
 • (v) imate sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti za škodo, ki lahko nastane pri opravljanju storitev zasebnega kuharja, v zvezi z morebitnimi zastrupitvami s hrano ter škodo na premičninah in nepremičninah, ki se uporabljajo med opravljanjem storitev, ter na škodo na nepremičninah, ki so v domicilu restavracije in bi lahko utrpele škodo v času, ko upravljate storitev.
 • (vi) spoštujete veljavno zakonodajo na svojem ozemlju v zvezi s prevozom surovin, kuhanih ali nekuhanih, ki zagotavlja higienske pogoje in pogoje varnosti hrane, ki jih zahteva ustrezni organ na geografski lokaciji, kjer se izvaja storitev.
 • (vii) uporabljate posodo v dobrem stanju in sprejmete potrebne ukrepe za zagotavljanje njene pravilne higiene.
 • (viii) zagotavljate dobro stanje surovin, ki se uporabljajo med opravljanjem storitev.

Kot kuhar lahko, če izpolnjujete spodaj določene pogoje, ponujate storitve zasebnega kuharja DINE, ki registrirajo zahtevo na vašem območju.

Na povpraševanje se lahko s svojo ponudbo odzovete le, če izpolnjujete vse spodaj navedene pogoje:

4.2. Rezervacija storitve.

4.2.1. Postopek rezervacije storitve

Družba DINE je vzpostavila sistem za rezervacijo spletnih storitev ("rezervacija") prek platforme.

Za rezervacijo storitve prek DINE je potrebno, da (1) gost na Platformi odda Zahtevo, ki bo samodejno posredovana kuharjem, ki so na voljo na lokaciji, ki jo določi gost, (ii) da vsaj en kuhar pošlje predlog na to Zahtevo in (iii) da gost plača ceno, ki jo določi kuhar prek Platforme.

Ko obstajata določena Zahteva in Ponudba ter se oba uporabnika strinjata s pogoji storitve, lahko gostitelj prek platforme rezervira storitev in plača celoten znesek, ki ga določi kuhar v svoji ponudbi, z uporabo katerega koli načina plačila, določenega na platformi.

Družba DINE ne posega v nobeno fazo postopka rezervacije, tako da lahko stranki potrdita vsak element storitve. Od predložitve zahtevka, predložitve ponudbe in potrditve rezervacije stranki potrdita vsako od faz tega postopka rezervacije v zvezi s ceno in pogoji storitve.

Ko je Rezervacija opravljena, oba uporabnika (gostinec in kuhar) samodejno prejmeta e-poštno obvestilo o potrditvi Rezervacije in podrobne kontaktne podatke druge stranke, da bi lahko udobneje komunicirala po telefonu ali e-pošti.

4.2.2. Vrsta rezervacije storitev in pogoji uporabe platforme v imenu tretje osebe

Vsaka uporaba platforme, tako kot gostinec kot kuhar, je povezana z določenim imenom. Identiteta Kuharja in Kupca mora ustrezati identiteti, ki sta jo sporočila družbi DINE.

Zato je prepovedano poslati ponudbo DINEU v imenu katerega koli drugega Kuharja, ki ni isti uporabnik, ki je izdal ponudbo.

4.3. Sistem ocenjevanja

4.3.1. Funkcija

4.3.1. Funkcija Družba DINE vas kot gostinca spodbuja, da objavite svoje mnenje o kuharju po tem, ko ste uživali v storitvi, sklenjeni prek platforme.

4.3.2. Moderiranje

Potrjujete in se strinjate, da si družba DINE pridržuje pravico, da ne objavi ali izloči vsako oceno, za katero meni, da njena vsebina krši določbe teh SP.

4.3.3. Omejitev

Družba DINE si pridržuje pravico, da začasno prekliče vaš račun Kuharja, omeji vaš dostop do platforme ali prekine te Pogoje uporabe, če (i) ste prejeli vsaj tri ocene in (ii) je povprečna ocena prejetih mnenj 3 ali manj

5. FINANČNI POGOJI

Dostop in registracija v platformi ter pošiljanje Zahtevkov in Ponudb ne pomenijo nobenih stroškov. Vendar bo Rezervacija potrjena po ustreznem plačilu cene pod spodaj opisanimi pogoji.

5.1 Cena

5.1.1. Posebni pogoji za kuharja

Pri oddaji ponudbe prek platforme morate zagotoviti popolne in točne informacije o svoji storitvi (kot so vključene dodatne storitve, cena za posamezen krog gostov itd.). Odgovorni ste za stalno posodabljanje informacij o svoji ponudbi in jo prekličete, če do navedenega datuma ni več na voljo.

Za določitev cene (vključno z davki, če je primerno) v svoji ponudbi ste izključno odgovorni vi. Pri določanju cene in pred oddajo vaše ponudbe bo platforma vedno navedla odstotek, ki ustreza stroškom upravljanja. Tako boste lahko določili Ceno, ki se vam zdi primerna, za večjo jasnost pa boste imeli na voljo tabelo za izračun, ki vam bo pokazala, kateri končni znesek določene Cene ustreza proviziji kuharja in stroškom upravljanja. Ko gostinec rezervira vašo ponudbo, ne boste mogli zahtevati, da gostinec plača višjo ceno od tiste, ki je določena v vaši ponudbi.

Slike, uporabljene v vašem profilu kuharja, morajo natančno odražati kakovost in stanje vaših storitev. Družba DINE si pridržuje pravico zahtevati, da ima vaš Profil kuharja minimalno število slik določenega formata, velikosti in ločljivosti.

Razporeditev povpraševanj v okviru platforme se lahko razlikuje in je odvisna od različnih dejavnikov, kot so želje gostitelja, cena in razpoložljivost terminov, število in kakovost slik, komentarji in ocene, vrsta kuharskih storitev

Dodelitev zahtevkov v okviru platforme se lahko razlikuje in je odvisna od različnih dejavnikov, kot so želje jedca, cena in razpoložljivost datumov, število in kakovost slik, komentarji in ocene, vrsta kuharske storitve in/ali enostavnost rezervacije.

Ko pošljete ponudbo kot odgovor na povpraševanje in gostinec potrdi rezervacijo, boste z njim podpisali pravno zavezujočo pogodbo, ki vas sili, da zagotovite storitev v skladu s pogoji, opisanimi v vaši ponudbi. Prav tako se strinjate, da boste plačali ustrezne stroške upravljanja in veljavne davke.

Družba DINE priporoča, da kuharji sklenejo ustrezno zavarovanje za storitev, ki jo zagotavljajo gostu. Prosimo, da skrbno pregledate ustrezno zavarovalno polico in se zlasti prepričate, da poznate in razumete vse izjeme in znižanja, ki lahko veljajo za navedeno zavarovalno polico, med drugim tudi to, ali krije dejanja ali neukrepanja Obedovalcev med Storitvijo.

Kuharski mojster bo odgovoren za izdelavo računa za celoten plačani znesek, ki ga bo izstavil podjetju DINE. Družba DINE bo kupcu iztavila račun za opravljeno storitev povečano z provizijo 15%.

Potrjujete in se strinjate, da lahko družba DINE od vas zahteva račune za obdelavo določenih plačil.

5.1.2. Posebni pogoji za jedilnico

Kot potnik lahko rezervirate storitev prek platforme po ustreznem postopku rezervacije. Po prejemu potrditve rezervacije po elektronski pošti s strani Kupca in kuharjem sklene pravno zavezujoča pogodba, za katero veljajo vsi pogoji, dogovorjeni med strankama. Družba DINE bo zaračunala ceno, o kateri sta se stranki dogovorili ob rezervaciji.

Če storitev rezervirate v imenu več oseb in je ena od njih mladoletna, izjavljate in jamčite, da ste zakonsko pooblaščeni za delovanje v imenu mladoletne osebe. Mladoletne osebe se lahko storitve udeležijo le, če jih spremlja odrasla oseba, ki je odgovorna zanje.

5.2. Pristojbine za upravljanje

Družba DINE bo za uporabo platforme zaračunala pristojbine za upravljanje, ki se vedno izračunajo kot odstotek na podlagi cene, ki jo je kuhar določil v svoji ponudbi. Omenjeni odstotek bo kuharju vedno viden, ko bo določil ceno svoje ponudbe in preden jo bo poslal. Stroški upravljanja se zaračunajo ob potrditvi rezervacije.

Metode za izračun stroškov upravljanja in veljavnega DDV se razlikujejo glede na geografsko lokacijo storitve in veljavno zakonodajo.

5.3. Zaokroževanje cen

Potrjujete in se strinjate, da lahko družba DINE po lastni presoji zaokroži Stroške upravljanja navzgor ali navzdol.

5.4. Načini plačila in vračila skupnih stroškov koordinatorju

5.4.1. Pooblastilo za izterjavo

Z uporabo platforme v vlogi kuharja družbi DINE podeljujete pooblastilo, da v vašem imenu in za vaš račun izterja znesek, ki ustreza pristojbinam za upravljanje.

Posledično družba DINE po rezervaciji jedilnikov pobere celoten znesek, ki ga je plačal jedilnik. Znesek, ki ustreza pristojbini za vodenje, ki jo prejme družba DINE, se nakaže na račun, namenjen plačilu storitev kuharjev.

Potrjujete in se strinjate, da noben od zgoraj navedenih zneskov, ki jih družba DINE prejme v imenu kuharja, ne daje pravice do pobiranja obresti. Zavezujete se, da se boste skrbno odzvali na vse zahteve družbe DINE in na splošno vseh pristojnih upravnih ali sodnih organov, zlasti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja. Načeloma se strinjate, da boste na zahtevo predložili vsa dokazila o svojem naslovu in/ali identiteti, ki bi lahko bila koristna.

Če se na take zahteve ne odzovete, lahko družba DINE sprejme ukrepe, za katere meni, da so potrebni, na primer zamrznitev plačanih zneskov in/ali začasni preklic vašega računa ali reševanje teh GTU.

5.4.2. Plačilo provizije za kuharja

Po opravljeni storitvi imajo uporabniki na voljo 24 ur od zaključka storitve, da družbi DINE predložijo zahtevek v zvezi s storitvijo. Če uporabniki v tem obdobju ne vložijo reklamacije, mora DINE šteti, da je storitev potrjena.

Od trenutka te izrecne ali tihe potrditve boste imeli kot kuhar na voljo dobropis, ki bo nakazan na vaš račun. Ta dobropis ustreza skupnemu znesku, ki ga je Gost plačal v trenutku potrditve Rezervacije po odbitku pristojbin za upravljanje.

Plačilni nalog na vaše ime bo poslan prvi delovni dan po izvedbi storitve (če ima DINE vaše bančne podatke).

Po izteku veljavnih rokov se šteje, da je znesek, ki ni bil zahtevan, last družbe DINE.

6. Politika odpovedi

6.1. Pogoji za vračilo plačila v primeru odpovedi

Za odpoved storitve veljajo naslednji pogoji:

 • V primeru odpovedi s strani kuharja bo gostu povrnjeno celotno plačilo.
 • V primeru odpovedi s strani gosta.

Če gost odpove storitev več kot 30 dni vnaprej, je upravičen do povračila celotnega zneska rezervacije.

 • Če gost odpove storitev več kot 8 dni vnaprej in manj kot 29 dni pred časom, določenim za storitev, je upravičen do povračila le 50 % plačanega zneska (preostali znesek bo plačan kuharju) ALI ima možnost, da v naslednjih 90 dneh ponovno rezervira storitev pri istem kuharju.
 • o Če gost odpove storitev manj kot 7 dni pred načrtovanim datumom, se mu denar ne povrne. Kuharski mojster bo prejel plačilo za storitev, določeno v njegovem predlogu, DINE pa bo obdržal stroške upravljanja.

Družba DINE si pridržuje pravico, da v skladu z razpoložljivimi informacijami oceni upravičenost zahtevkov za povračilo.

V primeru, da se zahteva vračilo, bo DINE zadržal 3 % skupnega stroška storitve, ki pokriva nevračljive transakcijske stroške.

6.2. Roki za vračilo

V primeru, da želi stranka vložiti zahtevek v zvezi s sklenjeno storitvijo, se mora obrniti na družbo DINE v naslednjih 24 urah od datuma in ure, predvidene za izvedbo storitve.

Po preteku navedenega roka, če je bil predmet zahtevka stranke vračilo zneska, plačanega ob naročilu storitve, zaradi kakršnega koli razloga ali napake, povezane z njeno izvedbo, tudi če za navedeni razlog ali napako ni bila odgovorna stranka, in dokler je bila storitev kuharju že plačana, bo zahtevek zavrnjen.

6.3. Pravica do odstopa od pogodbe

V skladu z določbami 103.a člena Splošnega zakona o varstvu potrošnikov in uporabnikov nimate pravice do odstopa od trenutka dostave potrdila o rezervaciji, dokler je pogodba med vami in družbo DINE, ki vključuje vzpostavitev stika z drugim uporabnikom, v celoti izpolnjena.

7. OBNAŠANJE OBISKOVALCEV PLATFORME IN UPORABNIKOV

7.1. Zaveza vseh obiskovalcev platforme

Potrjujete, da ste sami odgovorni za spoštovanje vseh zakonov, predpisov in obveznosti, ki veljajo za uporabo platforme.

 • (i) da ne boste pošiljali družbi DINE (zlasti v času vzpostavitve ali posodobitve svojega računa) ali drugim uporabnikom platforme lažnih, zmotnih, zlonamernih ali goljufivih informacij;
 • (ii) na platformi ne boste govorili, se obnašali ali objavljali vsebin, ki so lahko žaljive, žaljive, obscene, pornografske, vulgarne, žaljive, agresivne, neprimerne, nasilne, grozeče, nadlegovalne, rasistične ali ksenofobne narave, imajo spolno konotacijo, spodbujajo nasilje, diskriminacijo ali sovraštvo, spodbujajo dejavnosti ali uporabo prepovedanih snovi ali na splošno, ki so v nasprotju s cilji platforme in lahko kršijo pravice družbe DINE ali tretje osebe ali ki so v nasprotju z dobrimi običaji;
 • (iii) da ne krši pravic in ne škoduje ugledu družbe DINE, zlasti v zvezi z njenimi pravicami intelektualne lastnine;
 • (iv) ne bo odprl več kot enega računa na platformi in ne bo odprl računa v imenu tretje osebe;
 • (v) ne bo poskušal zaobiti spletnega sistema rezervacij na platformi, predvsem tako, da bo drugemu uporabniku poskušal poslati svoje kontaktne podatke za izvedbo rezervacije zunaj platforme, da bi se izognil plačilu pristojbin za upravljanje;
 • (vi) da prek platforme ne bo stopil v stik z drugim uporabnikom za kakršen koli namen, razen za opredelitev pogojev storitve zasebnega kuharja;
 • (vii) ne sme sprejeti ali izvesti plačila zunaj platforme;
 • (viii) ravnati v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti.
 • 7.2. Zaveze kuharjev

Ko kot kuhar uporabljate platformo, se zavezujete, da boste:

 • (i) da boste spoštovali vse zakone, predpise in kodekse v zvezi z dejavnostjo zasebnega kuharja, zlasti da boste imeli v času storitve veljavno zavarovanje odgovornosti;
 • (ii) preveriti, ali vaša zavarovalna polica pokriva storitve, ponujene v vsaki ponudbi, poslani stranki;
 • (iii) med izvajanjem storitve ne prevzemati nobenega tveganja in ne jemati nobenih izdelkov ali snovi, ki bi lahko negativno vplivali na vašo skrbnost in skrbnost, ki ju zahteva sama dejavnost storitve;
 • (iv) opraviti storitev, kot je opisana v ponudbi, ter spoštovati čas in kraj, dogovorjen z gostom;
 • (v) uporabljati posodo v dobrem stanju in upoštevati vse pravne predpise na tem področju, zlasti tiste, ki se nanašajo na higieno;
 • (vi) uporabljati surovine v brezhibnem stanju, ki so v skladu s sanitarnimi zahtevami, ki jih zahteva veljavna zakonodaja, ki se uporablja za to področje;
 • (vii) upoštevati pravne predpise o prevozu živil, zlasti tiste, ki se nanašajo na spoštovanje hladne verige;
 • (viii) ne pošiljajte nobene ponudbe tistim Zahtevkom, ki jih ne nameravate osebno izvršiti;
 • (ix) zagotoviti, da vas Kupec lahko kontaktira na telefonski številki, registrirani v vašem profilu
 • (x) da nimate nobenih kontraindikacij ali zdravstvene nezmožnosti za opravljanje dejavnosti storitve;
 • (xi) se med izvajanjem storitve obnašate primerno in odgovorno v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja.
 • 7.3. Obveznosti gostov

Ko uporabljate platformo kot Kupec, se zavezujete, da boste:

 • (i) da boste kuharskemu mojstru sporočili vse spremembe ali dopolnitve v zvezi s pogoji storitve, dogovorjenimi na platformi;
 • (ii) zagotovili, da vas lahko Kuhar kontaktira na telefonski številki, registrirani v vašem profilu;
 • (iii) da boste družbi DINE ali kateremu koli kuharju, ki to zahteva, sporočili svojo osebno izkaznico ali kateri koli drug dokument, ki dokazuje vašo identiteto;
 • (iv) obvesti kuharja o vseh pomembnih informacijah, ki bi jih moral vedeti o nepremičninah in osebnih stvareh, ki jih bo moral uporabljati med storitvijo, zlasti v primeru pultov, sten, stekla, steklo keramike ali katere koli druge opreme, ki bi se lahko poškodovala med izvajanjem storitve;
 • (v) kuharju zagotovi posodo, steklovino, jedilni pribor in druge pripomočke, ki so potrebni za izvedbo storitve;
 • (vi) počakati kuharskega mojstra vsaj 30 minut po določenem času.

Če ste v skladu z določbami prejšnjega člena 4.2.3 opravili Rezervacijo v imenu tretje osebe, jamčite, da bo ta tretja oseba spoštovala pogoje, določene v navedenem členu, in na splošno te splošne pogoje poslovanja. Družba DINE si pridržuje pravico, da v primeru neupoštevanja teh VDU s strani tretje osebe, v imenu katere ste rezervirali storitev v skladu s temi VDU, začasno ustavi vaš račun, omeji vaš dostop do storitev ali prekine te VDU.

8. ZAČASNA UKINITEV RAČUNOV, OMEJITEV DOSTOPA IN PREKINITEV

Svoje pogodbeno razmerje z družbo DINE lahko kadar koli brezplačno prekinete, ne da bi vam bilo treba pojasnjevati razloge za to. To storite tako, da preprosto obiščete razdelek "Moj račun" in izberete "Izbriši račun".

V primeru (i) neupoštevanja teh CGU z vaše strani, med drugim vključno z neupoštevanjem vaših obveznosti kot uporabnika, kot je določeno v členih 6 in 8 zgoraj, (ii) preseganja omejitve, določene zgoraj v členu 4.3.3, ali (iii) v primeru, da ima družba DINE kakršen koli dejanski razlog za domnevo, da je to potrebno za zaščito njihove varnosti in integritete, uporabnikov ali tretjih oseb ali za namene preprečevanja goljufij ali preiskav, si DINE pridržuje pravico do:

 • (i) nemudoma in brez predhodnega obvestila prekliče Pogoje uporabe, ki vas povezujejo z DINE, in/ali
 • (ii) prepreči objavo ali izbriše mnenje, sporočilo, vsebino, zahtevo za rezervacijo ali katero koli vsebino, ki ste jo objavili na platformi ; in/ali
 • (iii) omejiti vaš dostop do platforme in njeno uporabo in/ali
 • (iv) začasno ali trajno začasno ustavi vaš račun

V primeru (i) nespoštovanja teh Pogojev uporabe z vaše strani, med drugim vključno z nespoštovanjem vaših obveznosti kot uporabnika, kot je določeno v 6. in 8. členu zgoraj, (ii) prekoračitve omejitve, določene zgoraj v členu 4.3.3, ali (iii) v primeru, da ima družba DINE kakršen koli dejanski razlog za domnevo, da je to potrebno za zaščito njihove varnosti in integritete, uporabnikov ali tretjih oseb ali za namene preprečevanja goljufij ali preiskav, si družba DINE pridržuje pravico do:

9. OSEBNI PODATKI

V okviru vaše uporabe platforme DINE zbira in obdeluje vaše osebne podatke. Z uporabo platforme in registracijo kot uporabnik potrjujete in sprejemate, da družba DINE obdeluje vaše osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo in določbami Politike zasebnosti.

10. INTELEKTUALNA LASTNINA

10.1. Vsebina, ki jo objavi družba DINE

Glede na vsebino, ki jo zagotovijo Uporabniki, je družba DINE edini lastnik vseh pravic intelektualne lastnine, povezanih s Storitvijo, Platformo, njeno vsebino (zlasti besedili, slikami, dizajni, logotipi, video posnetki, zvokom, podatki in grafikami) ter s programsko opremo in zbirkami podatkov, ki zagotavljajo njeno delovanje.

Družba DINE vam zagotavlja osebno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe platforme za vašo osebno in zasebno uporabo ter v skladu z namenom platforme in teh CGU.

Uporaba ali izkoriščanje platforme, vključno z njeno vsebino, za kakršen koli namen, ki ni predviden, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe DINE popolnoma prepovedana. Zlasti je popolnoma prepovedano naslednje:

 • (i) reproducirati, spreminjati, prilagajati, distribuirati, javno predstavljati in razširjati platformo in vso njeno vsebino, razen s predhodnim izrecnim dovoljenjem družbe DINE;
 • (ii) dekompilirati in izvajati povratnega inženiringa platforme, razen izjem, ki jih določajo veljavna besedila;
 • (iii) pridobiti ali poskusiti pridobiti (zlasti z uporabo robotov za pridobivanje podatkov ali podobnih orodij za zbiranje podatkov) pomemben del podatkov platforme.
 • 10.2. Vsebina, ki jo uporabnik objavi na platformi

Da bi omogočili zagotavljanje storitev in v skladu s ciljem platforme, podjetju DINE podeljujete neizključno licenco za uporabo vsebine in podatkov, ki ste jih zagotovili v okviru uporabe platforme (v nadaljnjem besedilu: uporabniška vsebina). Da bi družbi DINE omogočili distribucijo prek digitalnega omrežja in v skladu s katerim koli komunikacijskim protokolom (zlasti interneta in mobilnih omrežij) ter da bi lahko vsebino platforme ponudili javnosti, družbi DINE dovoljujete, da vašo uporabniško razvito vsebino reproducira , predstavlja, prilagaja in prevaja za ves svet in ves čas trajanja pogodbenih razmerij z družbo DINE v skladu z naslednjim:

 • (i) Družbi DINE dovoljujete, da v celoti ali delno reproducira vašo vsebino, ki jo je razvil uporabnik, na katerem koli digitalnem nosilcu zapisa, ki je znan ali bo znan, zlasti na katerem koli strežniku, trdem disku, spominski kartici ali drugem enakovrednem nosilcu, v kateri koli obliki in s katerim koli postopkom, ki je že znan ali bo znan, in sicer v obsegu, ki je potreben za shranjevanje, varnostno kopiranje, prenos ali prenos, povezan z delovanjem platforme in zagotavljanjem storitve;

 • (ii) Družbi DINE dovoljujete, da prilagodi in prevede vsebino, ki jo je razvil uporabnik, ter da te prilagoditve reproducira v katerem koli digitalnem mediju, ki je ali bo znan, kot je določeno v točki (i) zgoraj, z namenom zagotavljanja storitev v različnih jezikih. Ta pravica vključuje možnost, da se ob upoštevanju vaše moralne pravice spremeni oblika vsebine, ki jo je razvil uporabnik, da se upošteva grafična zasnova platforme ali da je vaša vsebina tehnično združljiva z našo programsko opremo za poznejšo objavo prek platforme.
 • 11. FUNKCIJA DINE

Platforma predstavlja spletno platformo za omrežno povezovanje, v kateri lahko Uporabniki prek Zahtev in Ponudb ustrezno zahtevajo in ponujajo storitve zasebnih kuharjev.

Z uporabo platforme in sprejetjem teh Pogojev uporabe potrjujete, da funkcija DINE ni del nobene formalizirane pogodbe med vami in drugimi Uporabniki.

Družba DINE nima nadzora nad vedenjem svojih Uporabnikov in uporabnikov platforme. Ne izkorišča, ne dobavlja ali upravlja nobene od storitev, vključenih v Ponudbe, in ne ponuja storitev na Platformi.

Potrjujete in se strinjate, da družba DINE ne nadzoruje veljavnosti, verodostojnosti ali zakonitosti poslanih/prejetih Ponudb. DINE kot posrednik ne ponuja nobene gastronomske storitve in ne deluje kot ponudnik. Funkcija družbe DINE je omejena na omogočanje dostopa do platforme.

Uporabniki (kuharji ali jedci) delujejo na lastno odgovornost.

DINE kot posrednik ne odgovarja za noben incident, ki se zgodi med storitvijo, zlasti v zvezi z:

 • (i) napačnimi informacijami, ki jih je kuhar sporočil v svoji ponudbi ali na kakršen koli drug način v zvezi s storitvijo in njenimi pogoji;
 • (ii) odpovedjo ali spremembo storitve s strani uporabnika;
 • (iii) vedenjem njegovih uporabnikov med Storitvijo, pred njo ali po njej.

12. DELOVANJE, RAZPOLOŽLJIVOST IN FUNKCIONALNOSTI PLATFORME

Družba DINE si bo v največji možni meri prizadevala za nemoteno delovanje platforme 7 dni na teden in 24 ur na dan. Vendar pa je mogoče, da bo dostop do platforme brez predhodnega obvestila začasno prekinjen zaradi tehničnih razlogov, vzdrževanja, migracije ali posodobitve ali zaradi prekinitve dobave ali omejitev, povezanih z delovanjem omrežja.

Poleg tega si DINE pridržuje pravico, da po lastni presoji začasno ali trajno v celoti ali delno spremeni ali prekine dostop do platforme ali njenih funkcij.

13.SPREMEMBA CGU

Te CGU in dokumenti, ki so vključeni s sklicevanjem, tvorijo popoln sporazum med vami in družbo DINE glede uporabe platforme. Vsi drugi dokumenti, navedeni na platformi (na primer pogosto zastavljena vprašanja), so zgolj informativne narave.

Družba DINE lahko te Pogoje uporabe spremeni, da jih prilagodi svojemu tehnološkemu in poslovnemu okolju ter uskladi z veljavno zakonodajo. Vsaka sprememba Pogojev uporabe bo objavljena na platformi z navedbo datuma začetka veljavnosti, vi pa boste prejeli obvestilo o taki spremembi pred začetkom veljavnosti.

14. VELJAVNO PRAVO - SODNI POSTOPKI

Te Pogoju uporabe so bile pripravljene v slovenskem jeziku v skladu s slovensko zakonodajo.

Po potrebi lahko svoje zahtevke v zvezi z našo platformo vložite tudi na platformi Evropske komisije za spletno reševanje sporov, do katere lahko dostopate z naslednje povezave. Evropska komisija bo vaš zahtevek poslala pristojnemu nacionalnemu organu. V skladu z zakonodajo, ki se uporablja za arbitražo, ste dolžni, preden zahtevate arbitražo, družbo DINE pisno obvestiti o vsakem zahtevku ali sporu, da bi dosegli sporazumno rešitev.

Pogoji Uporabe Vrednostnih Bonov za Najem Kuharja na Domu

Z naročilom in uporabo vrednostnega bona za najem kuharja na domu, stranka potrjuje, da je seznanjena in soglaša s spodaj navedenimi pravnimi pogoji uporabe, ki predstavljajo zavezujoč dogovor med stranko in podjetjem Dine d.o.o.

1. Trajanje Bona:

Vrednostni boni, ki so na voljo prek spletne platforme ali drugih sredstev, so veljavni za določeno časovno obdobje, natančneje šest (6) mesecev od datuma njihovega nakupa.

1. Trajanje Bona:

Vrednostni boni, ki so na voljo prek spletne platforme ali drugih sredstev, so veljavni za določeno časovno obdobje, natančneje šest (6) mesecev od datuma njihovega nakupa.

2. Razpoložljivost Kuharja:

Stranka lahko unovči vrednostni bon le v primeru, da je izbrani kuhar na voljo za rezervacijo v zahtevanem časovnem okviru. Informacije o razpoložljivosti kuharjev so javno dostopne na spletni strani podjetja Dine d.o.o., pri čemer se preverba razpoložljivosti omogoča tudi ob neposredni poizvedbi pri podjetju.

3. Odštevanje Vrednosti Bona:

Vrednost bona se odšteje od končne cene storitve najema kuharja. V primeru, da je vrednost bona višja od cene storitve, razlika ni predmet povračila.

4. Minimalno Število Oseb:

Minimalno število oseb, določeno za izvedbo storitve s strani posameznega kuharja, predstavlja pogoj za uspešno izvedbo naročila. To minimalno število oseb je opredeljeno na spletni strani podjetja.

5. Pogoji Refundacije Bona:

Vrednostnih bonov ni mogoče zamenjati za denarna sredstva ali druge oblike plačila. Možnost vračila vrednosti bona obstaja le v primeru, ko stranka pravočasno, torej najmanj 14 dni pred predvidenim datumom storitve, odpove rezervacijo. V primeru nepredvidenih okoliščin, ki preprečijo izvedbo storitve s strani kuharja, stranki ponudimo možnost izbire novega termina ali vračila vrednosti bona.

6. Posebne Zahteve in Želje:

Stranka ima pravico izraziti posebne zahteve ali želje glede menija, alergijskih omejitev ali drugih individualnih potreb. Izvedba teh zahtev je odvisna od soglasja kuharja ter zahteva predhodno usklajevanje.

7. Sprememba Termina:

Vsaka sprememba datuma ali časa rezervacije zahteva predhodno dogovor s podjetjem Dine d.o.o. in soglasje izbranega kuharja.

8. Prilagoditve na Kraju Dogodka:

Kuhar si pridržuje pravico do potrebnih prilagoditev v meniju ali logistiki na kraju dogodka, če to zahtevajo nepredvidene okoliščine.

9. Omejitve Lokacije:

Za določene lokacije lahko velja dodatno plačilo za kritje potnih stroškov ali logističnih zahtev, kar je natančneje določeno ob poizvedbi stranke ter naročilu.

10. Pridržek Odgovornosti:

Podjetje Dine d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne alergijske reakcije, razen če stranka pravočasno obvesti o svojih posebnih zahtevah v zvezi z alergijami ali prehranskimi omejitvami.

11. Reklamacije in Razreševanje Sporov:

Stranke imajo pravico vložiti pritožbo ali reklamacijo v primeru nezadovoljstva. Postopek in način reševanja sporov bosta določena v skladu z veljavno zakonodajo.

12. Komunikacija in Obvestila:

Stranke se zavedajo, da bo vsa komunikacija in obvestila v zvezi z rezervacijami, spremembami ali težavami potekala preko določenih komunikacijskih kanalov, ki jih podjetje določi.

13. Varnost Podatkov:

Podjetje Dine d.o.o. si pridržuje pravico do uporabe osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov in zagotavlja, da bo varovalo zasebnost strank.

14. Veljavnost Pogojev:

Pogoji uporabe so veljavni od datuma njihove objave in se lahko po potrebi spremenijo. Spremembe bodo veljale za vse že opravljene in bodoče rezervacije.

Uporaba storitev podjetja Dine d.o.o. pomeni, da stranka sprejema in razume navedene pogoje uporabe. Za morebitna vprašanja ali dodatne informacije smo dosegljivi prek kontaktnega obrazca ali elektronske pošte, dostopnih na spletni strani www.dine.si.